Rego
כניסת לקוחות
דף הבית » תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש כלליים באתר

אתר www.rego.co.il (“האתר") מופעל על ידי ריגו מרקטינג בע"מ, מכתובת הדקל 6 באר שבע השימוש באתר נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להסתמך עליו בתור ייעוץ מקצועי. על ידי שימוש באתר אתם מקבלים את תנאי שימוש אלו, ומסכימים כי אנחנו, מפעילי האתר, לא נהיה אחראים כלפיכם כתוצאה מהשימוש שלכם באתר, העדר היכולת להשתמש בו או מכל מטרה אחרת. אתם מבינים כי תכנים המופיעים באתר אינם מיועדים להחליף ייעוץ מקצועי, ומטרתם היא להדגמה בלבד. בכל מקרה בו המילים "מומלץ", “יעיל", “עוזר", “מסייע", “מטפל" או מילים דומות מופיעות באתר, אין המטרה היא להגדיר כי העניין נבדק מדעית ומחקרית, ואין בעניין זה כדי להבטיח. התוצאות שאתם עשויים להשיג מהסתמכות על המידע המופיע באתר עשויות להיות שונות, ועל כן אתם נדרשים להתייעץ עם מומחה. חלק מהשירות עשוי להכיל פרסומות צד שלישי או תכנים שיווקיים. כל פרסומת או תוכן שיווקי אינה מלווה באחריות לטיבה או לנכונותה, והאחריות בה היא על המפרסם בלבד. אנחנו לא ערבים לטיב השירותים. השירותים שלנו ניתנים  על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ואנחנו לא ערבים כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו. חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא נהיה אחראים או חבים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים שיגרמו לך או לכל משתמש אחר או לכל צד ג' כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. אנחנו מספקים את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא נהיה אחראים, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידך. בעת השימוש באתר עשוי להיאסף על אודותיך מידע אישי, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.